Samhandlingsreformen St.meld. 47

Statsråd Bjarne Håkon Hansen la den 19. juni frem St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, med undertittelen Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Hovedfokus i meldingen er forebyggende arbeid og tidligere behandling der folk bor. Reformen legger opp til overføring av større ansvar for forebyggende helsearbeid til kommunene. Målsettingen er at flere mennesker skal få hjelp FØR de blir syke, og hjelp til å håndtere sykdom slik at for eksempel livsstilssykdommer ikke utvikler seg.
 

Læring, mestring og selvhjelp vil bli en viktig del av kommunenes arbeid på dette området. Det legges opp til styrket arbeid med forebygging gjennom etablering av kommunale lærings- og mestringssentre, hvor selvhjelpsgrupper er et sentralt element:

”Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling. Oppgavene kan omfatte kurstilbud og selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersonell, for eksempel mestringskurs, innføringskurs for likemenn/veiledere, livsstilskurs for type 2-diabetikere og kurs i helsepedagogikk. Ved å utvikle lærings- og mestringstilbud i kommunene kan disse ivareta en viktig koordinatorfunksjon og også inngå samarbeid med frivillige organisasjoner.” (3.3.3.3 Styrke forebyggingsarbeidet)

Dette beskrives noe utdypet i meldingens kapittel 6, Ny fremtidig kommunerolle:

”Lærings- og mestringstilbud kan være både primærforebygging og sekundærforebygging. Lavterskeltilbud om røykeslutt, kostveiledning og fysisk aktivitet til høyrisikogrupper som står i fare for å utvikle enkelte livvstilssykdommer, kan karakteriseres som primærforebygging. Oppgaver som i større grad er innrettet mot grupper i faresonen der siktemålet er å hindre videreutvikling eller tilbakefall til vanskelige livssituasjoner eller sykdom kan karakteriseres som sekundærforebygging. Oppgavene kan omhandle kurstilbud og selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersonell, for eksempel mestringskurs, innføringskurs for likemenn/veiledere og oppfølgingskurs for samme målgruppe, livsstilskurs for type 2-diabetikere og kurs i helsepedagogikk. ” (6.6 Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling)

 

Arbeidet med implementering av Samhandlingsreformen vil komme gjennom høstens statsbudsjett.
Les Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) her.