Stortinget

Høring Familie- og kulturkomiteen 9. januar

Foreningen 2 Foreldre skal mandag 09.01.17 delta på høring med Familie- og kulturkomiteen og legge fram F2Fs synspunkter for hvordan Barneloven bør utformes for å fremme likestilt foreldreskap. Høringen starter kl 17.00 og kan følges via Stortingets nett-TV: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#Sal1.

2017-01-08 Les mer...
Aviser

Lovverk om barn

Høringssvar fra F2F

De siste høringssvarene levert fra F2F.er forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap og 

Høringssvar fra F2F fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd endelig.pdf

Se sammendrag nedenfor.  Har du interesse av hva som skjer med tanke på endringene i barneloven så følg med på Storingets nett-tv mandag 9. januar, se egen sak. 

 

2017-01-08 Les mer...

Høringsfrist: 22.01.2016 (id2458435)

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Kort fra departementet:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-felles-likestillings--og-diskrimineringslov/id2458435/

Les mer...

Høringsfrist: 11.01.2016 (id: 2460262)

Forslag til endringer i barneloven for å oppheve tidsfrister i farskapssaker

Kort fra departementet:

Departementet foreslår med dette å oppheve tidsfrister for å reise sak om endring av farskap. I tilfeller hvor det er tvil om det juridiske farskapet er i overensstemmelse med det biologiske, er det behov for regler som gir mulighet til å få prøvet dette spørsmålet. Dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få dette spørsmålet avklart uavhengig av tiden som har gått. Forslaget til lovendringer som nå sendes på høring vil reversere lovendringen fra 2013, og vil oppheve tidsfristene for å reise sak om endring av farskap som trådte i kraft 1. januar 2014.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-barneloven-for-a-oppheve-tidsfrister-i-farskapssaker/id2460262/

Les mer...

Høringsfrist: 01.10.2015 (id2424896)

Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap

Kort fra departementet:

For å sikre barna samvær med begge foreldrene og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, fremmer departementet lovendringsforslag for å likestille foreldrene som omsorgspersoner.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---likestilt-foreldreskap/id2424896/

Les mer...