Family

Likeverdig foreldreskap i Kentuckys barnelov gir positive resultater

Den amerikanske delstaten Kentucky innførte i 2017 en lov som gjorde delt bosted og lik botid til utgangspunktet i barneloven når omsorgskompetente foreldre skiller lag eller ikke bor sammen. Resultatene har vært svært positive. Loven er blitt blant delstatens mest populære. Både demokrater og republikanere lovpriser endringene. Mange andre delstater vurderer å gå i samme retning.

 

Tekst: Even Stormoen

equality.jpgKentuckys nye barnelov ble delvis innført i 2017 og fullstendig gjennomført året etter av et enstemmig delstatssenat og i underhuset med et flertall på 81-2. Loven gjør likeverdig foreldreskap til utgangspunktet når foreldre separerer eller skiller seg. Loven er basert på forutsetningen om at en 50/50-løsning som innebærer delt bosted og lik botid virker til barnets beste når begge foreldre blir vurdert som egnede omsorgspersoner. 

Den nye loven har ført til en vesentlig nedgang i antall foreldretvister, som fra tidspunktet loven ble innført falt med 11% i løpet av de to påfølgende årene. Reduksjonen på ca. 2500 foreldretvister i perioden har funnet sted til tross for befolkningsveksten i Kentucky. Omfanget av konflikter mellom foreldre har avtatt vesentlig. Antall politianmeldelser for vold i hjemmet har også vist en tydelig nedgang. Dommer i familiedomstolen Lucinda Masterton understreker at det er blitt langt mindre uenighet om samvær mellom foreldrene etter at den nye barneloven om likeverdig foreldreskap ble innført.

National Parents Organization i USA er svært tilfreds med utviklingen. Mange er overbevist om at resultatene ene og alene skyldes loven om delt bosted og likt samvær i Kentucky. Executive director Petra Maxwell mener resultatene er særdeles oppmuntrende og at likeverdig foreldreskap virker til barnas beste. En rekke eksperter i National Parents Organization mener at Kentuckys nye barnelov virker best av alle familielovene i USAs 50 delstater.

Matt Hale fra samme organisasjon fremhever at foreldre nå stevner hverandre sjeldnere for retten. Dommeres tid frigjøres for de vanskeligere sakene. Færre av skattebetalernes penger går til rettsprosesser og sakkyndige. Separerte og skilte foreldre slipper å bruke lønningene sine på dyre advokater i en periode der de får mer press på økonomien når familen skal reorganiseres.

En avgjørende lovendring i Kentuckys barnelov kan oppsummeres i følgende paragraf i House Bill 508: «Med mindre det kan motbevises ved sannsynlighetsovervekt, er det en presumsjon for at fast bosted hos begge foreldrene og likedelt samvær er til barnets beste. Hvis avvik fra likedelt samvær er berettiget, skal retten utarbeide en samværsplan som maksimerer barnets botid hos hver forelder eller faktiske omsorgsperson på en måte som sikrer barnets velferd».

Samtidig som likeverdig foreldreskap danner utgangspunktet, har delstatens domstoler muligheter til å gå bort fra 50/50 når det ikke vurderes å være til barnets beste eller ikke er mulig å gjennomføre i praksis. Hvis domstolen bestemmer å avvike fra idealet om delt bosted og lik botid, vil faktorer som barnets egne ønsker, foreldrenes ønsker, samarbeidsforholdene mellom foreldrene, barnets tilknytning til foreldrene og bostedet samt foreldrenes fysiske og mentale helse kunne spille inn.

Foreldrefremmedgjøring er et aspekt som også er anerkjent som et problem i USA. President i Kentuckys forening mot foreldrefremmedgjøring Alexandra Beckman uttaler at det er logisk at en lov som innebærer likeverdig foreldreskap vil redusere konfliktnivået mellom foreldrene. Hun fremhever at hun snakker med utsatte mødre hver eneste dag, og hun er ikke i tvil om at Kentyckys nye barnelov har redusert omfanget av vold mellom foreldrene. 

Delstatsrepresentant Jason Petrie, som var medsponsor for lovforslaget, har uttalt at nedgangen i antall stevninger av foreldretvister var en forventet konsekvens av loven om delt bosted og lik botid. Resultatene er kommet i en periode der ingen andre endringer ble gjort i familielovgivningen i Kentucky.

Fra akademisk hold har Dr. Ryan Schroeder ved det sosiologiske institutt ved Universtitet i Louisville uttalt om den nye barneloven i Kentycky at forskningen relatert til delt bosted (shared parenting) er bemerkelsesverdig klar: Det går bedre med barn som opplever en skilsmisse dersom de har likt, eller så likt fordelt samvær som mulig, med de to foreldrene. 

I motsetning til i Norge har Kentucky etablert likeverd mellom foreldrene som startpunktet for arbeidet med å finne de beste løsningen for barna når foreldre skiller lag. I kontrast til det norske systemet vil bevisbyrden for å gå inn på en løsning som avviker fra delt bosted og likt samvær påhvile forelderen som ikke ønsker en 50/50-løsning.

Norske stortingsrepresentanter har hatt for tradisjon å dra på studiereise til USA et par ganger i året for å delta på FNs generalforsamling eller for å hente kunnskap og inspirasjon på aktuelle områder, blant annet ifm. med ny lovgivning. Kanskje er det nyttig lærdom å hente fra erfaringene med loven som gir likeverdig foreldreskap i Kentucky? Det kan komme godt med når Barnelovsutvalgets forslag til modernisert barnelov skal behandles i Stortinget om et års tid.

(Uttalelser, informasjon og statistikk er hentet fra “Mothers Awareness on School-Age Kids”, National Parents Organisation, USA Today Network European Union Experience, Ruby Law Firm og «Leading Women for Shared Parenting»)

 

Artikkelen er hentet fra F2F Magasinet nr. 2 2020
​Les hele her: