640px-Barneombudets_logo

Det utydelige barneombudet

Barneombudet leverte i mars sine innspill til barnelovutvalget. Innspillene er merkelig tvetydige og vage. Ser ikke Barneombudet de åpenbare svakhetene ved system og lovverk? Vil de ikke ta tydelig standpunkt i problematikken?

Til tross for at Barneombudet sitt 17 sider lange dokument som innspill til barnelovutvalget ble offentliggjort tilbake i mars 2020, har deres innspill fått lite fokus og oppmerksomhet. Noe har det imidlertid vært, deriblant denne kronikken i Dagens Medisin av Eivind Meland, allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 

Dokumentet ble først publisert på Barneombudet sine egne nettsider her

Foreningen 2 Foreldre stiller oss undrende blant annet til følgende i Barneombudet sine innspill:

  • Stort fokus på barnets beste (det er vel og bra), uten å å si noe om hva de mener barnets beste på generelt grunnlag er. Uten noen rettesnor kan derfor barnets beste enkelt bli gjenstand for konflikt mellom foreldre som er uenige om hva barnets beste er. Det blir også enkelt å skjule egne behov og ønsker bak "barnets beste".
  • Fokus på barnets rett til å bli hørt. Det er ikke nødvendigvis et dårlig forslag, men det kan føre til at barn settes i en posisjon der de må velge mellom sine foreldre. Det er vanskelig å se at det er et valg et barn skal trenge å ta. Vi kjenner til en rekke saker der den ene foreldren manipulerer barna, dessverre tar ikke Barneombudet sitt innspill høyde for å løse denne uheldige praksisen blant visse foreldre. Foreningen 2 Foreldre mener det er viktigere å tydeliggjøre foreldre sin plikt og ansvar om å legge til rette for at barnet har det godt sammen med dem begge og ønsker like mye samvær med begge - framfor å be barnet velge mellom dem
  • Barneombudet er tilsynelatende positive til likestilt foreldreskap, men påpeker at det førende prinsipp må være hva som er best for barnet i hver enkelt sak. Det er Foreningen 2 Foreldre absolutt ikke uenig i, men vi mener det i barneloven må defineres slik at utgangspunktet er likestilt foreldreskap. Det er vanskelig å se at likestilt foreldreskap ikke er ethvert barn sitt beste på generelt grunnlag. Kun da vil det være mulig å foreta en fri vurdering av hva som er barnets beste
  • I avsnitt 3.1.1 argumenteter Barneombudet for tydeliggjøring rundt begreper for å unngå forvirring. Imidlertid er det jo slik i dag, uavhengig av hvor tydelige eller utydelige begrepene er, at dersom den ene foreldren flytter ut av felles bopæl etter brudd og også melder flytting til folkeregisteret (årsaken kan for eksempel være at foreldren som flytter ut gjør det for å skape ro for barnet og begge foreldre) så blir den gjenboende foreldren automatisk bostedsforelder. Den som flytter blir samværsforelder. Foreningen 2 Foreldre er enige i at en rekke begreper bør tydeliggjøres, men mener at det viktigste er at lovverket styrkes for å sikre et hvert barn sin rett til godt samvær med begge sine foreldre
  • Også delt bosted bør i følge Barneombudet fortsatt avtales mellom foreldrene uten et førende prinsipp. 

Det skal poengteres at Foreningen 2 Foreldre er enige i flere av innspillene til Barneombudet. Imidlertid skulle vi gjerne sett at Barneombudet er tydeligere på flere behov for endringer i dagens Barnelov. 

Vi ser frem til et godt samarbeid og konstruktive diskusjoner med Barneombudet i tiden som kommer.

Barneombudets innspill til barnelovutvalget.pdf