F2F Høringsvar

Særdomstoler på nye områder?

Høring – NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?
Høringsfrist:01.12.2017 (id2454352) - Link

2019-03-06 Les mer...
walk in the park

F2F Høringssvar

Høring - ”deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet.”

Høring - forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger
Høringsfrist: 04.07.18 (id2601776)

2018-08-14 Les mer...

F2F Høringsvar

Høring - Forskrift om adopsjon

Høring - Forskrift om adopsjon
Høringsfristen er 3. mai 2018.

Kort fra departementet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om adopsjon. Forskriftsforslaget er knyttet til ny adopsjonslov av 16. juni 2017 nr. 48 (ikke i kraft). Det foreslås enkelte endringer, blant annet om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser. Ellers er forslaget i stor grad en videreføring av gjeldende regler, men med noen justeringer. Forskriftsforslaget vil erstatte tre tidligere forskrifter til adopsjonsloven av 1986.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-om-adopsjon/id2594533/?factbox=horingsnotater

2018-05-07 Les mer...
fly2

F2F Høringssvar

Høring - stans av utbetalinger ...

Høring - forslag til endring i loven om stans av utbetalinger etter barnebortføring
Høringsfristen er 1. mars 2018.

Kort fra departementet:
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i § 8 i lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-i-loven-om-stans-av-utbetalinger-etter-barnebortforing---innhenting-av-opplysninger-og-forholdet-til-ny-folkeregisterlov-mv/id2586918/

F2Fs kommentar:

2018-03-22 Les mer...
Norsk krone

F2F Høringssvar

Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Høringsfrist: 30.09.17 (id2548685)
Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Kort fra departementet:
Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

 

Barnefamilieutvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 og overleverte sin innstilling til barne- og likestillingsministeren 6. mars 2017. Utvalget har beskrevet det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, og foreslår en rekke endringer i ordningene. I utredningen vurderer barnefamilieutvalget tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20176-offentlig-stotte-til-barnefamiliene/id2548685/

 

2017-10-05 Les mer...