fly2

F2F Høringssvar

Høring - stans av utbetalinger ...

Høring - forslag til endring i loven om stans av utbetalinger etter barnebortføring
Høringsfristen er 1. mars 2018.

Kort fra departementet:
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i § 8 i lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-i-loven-om-stans-av-utbetalinger-etter-barnebortforing---innhenting-av-opplysninger-og-forholdet-til-ny-folkeregisterlov-mv/id2586918/

F2Fs kommentar:

2018-03-22 Les mer...
Norsk krone

F2F Høringssvar

Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Høringsfrist: 30.09.17 (id2548685)
Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Kort fra departementet:
Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

 

Barnefamilieutvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 og overleverte sin innstilling til barne- og likestillingsministeren 6. mars 2017. Utvalget har beskrevet det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, og foreslår en rekke endringer i ordningene. I utredningen vurderer barnefamilieutvalget tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20176-offentlig-stotte-til-barnefamiliene/id2548685/

 

2017-10-05 Les mer...
BFD_logo

Høring - Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Foreningen 2 Foreldre mener at barns beskyttelsesbehov ikke tilfredsstilles eller avdekkes ved å sette barna i en ytterligere vanskelig situasjon, ved å sette barna i en potensiell lojalitetskonflikt overfor foresatte og etter press fra utenforstående autoriteter. F2F støtter synet om at barn ikke skal pålegges å ta ansvar for avgjørelser som det kan være vanskelig for dem å overskue konsekvensene av.

2017-04-21 Les mer...
Aviser

Lovverk om barn

Høringssvar fra F2F

De siste høringssvarene levert fra F2F.er forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap og 

Høringssvar fra F2F fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd endelig.pdf

Se sammendrag nedenfor.  Har du interesse av hva som skjer med tanke på endringene i barneloven så følg med på Storingets nett-tv mandag 9. januar, se egen sak. 

 

2017-01-08 Les mer...
Stortinget

Høring Familie- og kulturkomiteen 9. januar

Foreningen 2 Foreldre skal mandag 09.01.17 delta på høring med Familie- og kulturkomiteen og legge fram F2Fs synspunkter for hvordan Barneloven bør utformes for å fremme likestilt foreldreskap. Høringen starter kl 17.00 og kan følges via Stortingets nett-TV: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#Sal1.

2017-01-08 Les mer...