Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringsfrist: 22.01.2016 (id2458435)

Kort fra departementet:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-felles-likestillings--og-diskrimineringslov/id2458435/

 

F2Fs kommentar:

Konkretiseringene som har blitt nedfelt i nåværende likestillingsloven er i sterk grad knyttet til yrkeslivet. F2F mener at offentlige instansers inngripen i familielivet har like stort behov for slike spesifiseringer.

Det viktigste for F2F er å ivareta at barnet mottar omsorg fra begge sine foreldre. Begge foreldrekjønn har noe å tilføre barna sine. Dette bør samfunnet etterse ikke går tapt. En modernisert likestillingslov kan være ett av verktøyene for å nå dette målet.

Link til høringssvar: